Kung nagmula man sa lalaki ang babae. Ang lalaki nama’y isinisilang ng babae; at mula sa Diyo­s ang lahat ng bagay.