2 CHRONICLES 20:17

Hindi na kayo kailanangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong puwesto at maghintay. Makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh sapagkat siya ang kakampi ninyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin nga ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo!