Siya’y nanalangin: “O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kala­ngitan; ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan. Kaya walang makalalaban sa iyo.