Ang mamuhay nang tama

payong-kapatid-box kuya rom

Si Zammy ay humihingi ng gabay. Isang taon siyang may boyfriend, pero nakipagkalas siya, hindi dahil naglaho na ang kanyang pagtingin, kundi nais niyang maranasan ang buhay na wala ang lalaking ito.

Ayon sa kanya, parang mali ang kanyang mga ginagawa at gusto niyang mamuhay nang tama. Ito ang huling bahagi ng payo para sa kanya.

Dear Zammy,

Sa panahong ito, iba-iba ang paniniwala ng mga tao kung ano ang tama. Ang tao ay namumuhay ayon sa kanyang paniniwala. Ito ay karaniwang depende sa gusto niya.

Halimbawa, para sa isang babae ang makipagrelasyon sa kapwa niya babae ay tama kung ito ang kanyang paniniwala. Pero ang tanong, tama ba ang kanyang paniniwala? Ano ang basehan ng kanyang paniniwala?

Ang paniniwala ng isang tao ay may pinanggaga­lingan. Ito ay maaaring galing sa kinagisnang tradisyon, kultura o kaugalian. Puwedeng galing ito sa hayag na pamumuhay ng ibang tao o sa kung ano ang napapanood sa TV at sinehan. Ito ay maaaring impluwensiya na galing sa labas, mabuti man o masama. Kung ang puno ng paniniwala ay mali, ang bunga nito ay mali rin.

Ang paniniwalang base sa tradisyon, kultura, haka-haka o sabi-sabi ay may mahina at hindi matatag na pundasyon. Kaya mag-ingat sa bagay na pinapaniwalaan.

Ang matibay na pundasyon ng tamang paniniwala ay katotohanan. Ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Wika ni Jesus, “Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay” (Juan 14:6).

Ang pananalig kay Jesus ay matatag na pundasyon ng tamang paniniwala o pananalig. Ang pananalig kay Jesus ay magiging kalakasan mo upang ikaw ay lumakad ng ayon sa buhay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang mamuhay ng tama ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay mamuhay tayo sa katuwiran at kabanalan.

Ibig sabihin, ang tunay na pananalig sa Diyos ay magtutulak sa iyo upang tunay na mamuhay nang tama at layuan mo ang anumang uri ng kasalanan at imoralidad.

Halimbawa, kung ikaw ay dalaga, pipiliin mo ang lalaking mamahalin mo, lalaking may pananalig at takot sa Diyos; ikaw ay hindi sisiping sa iyong boyfriend sapagkat nais mong maging malinis at walang bahid ng kasalanan ang iyong buhay sa harap ng Diyos.

Ikaw ay mamumuhay sa kabanalan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Paninindigan mo na ikaw ay sisiping lamang sa lalaking asawa mo sapagkat kasal kayo.

Kung natagpuan mo na ang lalaking magmamahal sa iyo, ingatan mo ang relasyon mo sa kanya. Ipanalangin mong gabayan ka ng Diyos upang hindi ka matukso at mahila sa kasalanan.

Manangan ka sa wika ng Diyos at tayuan mo ang aral ng Biblia: “Nais ng Diyos na maging banal kayo, kaya lumayo kayo sa sekswal na imoralidad…Tinawag tayo ng Dios para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan.”(?1 Tesalonica? ?4?:?3, 7)?.

“Anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus” (Colosas 3:17).

Zammy, tandaan mo: Ang mamuhay nang tama ay mamuhay nang kalugud-lugod sa Panginoon. God bless you!

Payong kapatid
Kuya Rom