Ang plano ng Diyos sa mga mag-asawa

church-werpa-fr-richard-bolaton

Tema ng Mabuting Balita (Mc. 10: 2-16) ngayong Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon ang kalooban ng Diyos para sa mga mag-asawa. Sa Ebanghelyo, iginiit ni Hesus sa mga Pariseong humingi ng kanyang opinyon ukol sa diborsiyo na ‘ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao!’ (v. 9)

Ngayong araw, sinasariwa natin ang turo na niloob ng Diyos ang lalaki at babae para sa isa’t isa. Muling pinapaalala ng Simbahan ang ‘layon’ ng Poon sa Sakramento ng Kasal bilang pang-habang buhay na ‘kasunduan ng pagmamahalan’ ng mag-asawa — senyal ng walang-hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin.

Sa simula’t simula pa, giit ng Simbahan na ang Diyos mismo ang ‘Autor’ ng kasal. ‘The intimate partnership of life and love which constitutes the married state has been established by the Creator’ (Gaudium et Spes, 48). Nananatiling kumbinsido ang Iglesya na sentro ng ‘original na plano’ ng Diyos para sa mag-asawa ang ‘pagkakaisa’ samantalang patuloy na tanka ng mundo na paghiwalayin at sirain ang pamilya dahil sa pagkamakasarili.

Malungkot ang Simbahan sa katotohanan na napakarami nang nabubuhay ngayon bilang ‘single couples’ o mag-asawang walang pakialam sa bawat isa at nagkakanya-kanya. Mistulang nawalan na daw ng saysay ang ‘banal na pangako’ sa Sakramento ng Kasal para sa ilan na magmahalan ‘in good times and in bad, in sickness and in health’.

Marami nang mag-asawa, obserbasyon ng Iglesia, ang mistulang nakalimot na sa ‘grasya’ o mga biyayang handog ng Diyos noong sila’y ikasal upang manatiling ‘isa’ sa pagtataguyod ng pamilya, ‘bukas’ sa buhay at ‘handa’ sa pagharap sa samu’t saring problema na kanilang haharapin sa pagsasama. Napakarami na daw ‘bumigay’ o sumuko dahil sa pagkasiphayo.

Puna ni Pope Emeritus Benedict XVI, “Today there is a special need for married couples’ witness. There is a need for families that do not let themselves be swept away by modern cultural currents inspired by hedonism and relativi­sm, and which are ready instead to carry their mission in the Church and in society with generous dedication.”

Sadyang nawala na daw ang pagpapahalaga ng marami dahil sa samu’t saring ‘tukso’ ng makabagong panahon sa pagiging ‘Sakramento’ ng kasal at animo’y isinantabi na raw ng mga mag-asawa ang doktrina ng Simbahan na paulit-ulit na iginiit ni Pope St. John Paul II noong nabubuhay pa, “the Sacrament of Marriage makes Christian couples and parents witnesses of Christ to the end of the earth, ‘missionaries’ in the true and proper sense, of love and life.” (Familiaris Consortio, 54)

Ngayong Linggo, muli nating itinataas sa Panginoon ang lahat ng mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Magsilbing senyal at pruweba nawa ang ating pamilya nang walang maliw na pagmamamahal sa atin ng Poon. Pagpalain nawa ang opostolado ng Simbahan sa ‘Marriage Encounter’ na nagbibigay-pag-asa at panibagong simula sa mga mag-asawang dumaraan sa matitinding pagsubok.

Huling hirit ni Benedict XVI sa pagninilay ng Ebanghelyo ngayong araw, “The Christian family can only fulfill its mission if it is supported by divine grace.” Napakaha­laga nga daw ng ‘couple prayer’ sa buhay ng mag-asawa upang manatiling masigasig sa kanilang sinumpaan noong sila’y ikasal. Nawa sa patuloy na ‘dayalogo’ at pagi­ging bukas sa isa’t isa, sa tulong ng grasya, maging malinaw ang plano at kalooban ng Diyos sa lahat ng mga mag-asawa!