Tuwing Agosto 6 ipinagdiriwang ang Kapis­tahan ng Pagbabagong anyo ng Panginoon. Gayunman, maririnig taon-taon sa ikalawang linggo ng Kuwaresma ang Ebanghelyo tungkol sa kahanga-hangang pangitain na naganap sa Bundok ng Tabor (Mt 17:19) upang patatagin ang ating pagsunod kay Hesus sa mga susunod na linggo ng panalangin at pagsasakripisyo.

Sa simula pa lamang ng paghahanda sa paggunita ng Misteryo ng Paskuwa o Pagpapakasakit, Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ni HesusKristo, niloob ng Simbahan na masulyapan natin ang kaluwalhatian ng Pa­nginoon katulad ng mga piling ala­gad upang manatili tayong nananalig sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok, sakit at mga kabalintunaan sa buhay.

Ipinaranas ng langit kina Pedro, Santiago at Juan ang malalim na kahulugan ng pagiging Diyos ni Hesus, ang katuparan ng lahat ng pangako ng Ama tungkol sa pagdating ng Tagapagligtas at Mesiyas. Ang pinagpalang tagpo ay garantiya sa lahat ng mananampalataya na hindi sa kamatayan magtatapos ang lahat, may buhay na walang hanggan at gantimpala ang mga tapat.

Bakit nagbagong anyo si Hesus sa harap ng kanyang mga ala­gad? Malinaw, ayon kay Bishop Teodoro Bacani na layon nitong patatagin sila sa pana­nampalataya. Nagsisilbing pampalakas-loob din sa atin ang Tabor aniya – “The Church puts the story of the Transfiguration early in Lent in order to give us a preview of the glory that awaits us if we heed the challenge of Christ to say no to ourselves, take up our cross and follow him.”

Mahalagang tanda­an, paliwanag ni Bishop Ted na isang ‘panandaliang pangitain’ lamang ang pagbabagong anyo ni Kristo na nagsilbing reference point ng mga disipulo upang panatilihin ang kanilang pag-asa. Giit ng obispo, “God gives all of us ‘transfiguration experiences’ which he wants us to look back to in order to fortify us for future struggles!”

Ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat na maging unti-unting pagbabagong anyo, turo ng Simbahan. Patuloy ang hamon ng Epiritu sa atin tungo sa pagiging ganap tulad ni Kristo. Sa ating walang-maliw na pag-asa at tiwala sa Poon, nabibigyan ng bagong kahulugan ang lahat sa ating buhay. Taglay ang Buhay sa Espiritu, patuloy ang pagbabago sa atin hanggang matulad tayo kay Kristo.

Tinitiyak ng Iglesya na ang banal na buhay sa atin ay sasambulat sa ating kamatayaan – kung kailan makikita natin si Hesus sa Kanyang kaluwalhatian, magiging gaya niya at makakapiling siya magpakailanman sa langit. Samantala, tungkulin nating ipagpatuloy ang gawa ni Kristo sa lupa, pagsumikapan ang ating sariling kaligtasan sa gitna ng mga pagsubok at hirap.

Dahil taglay na natin ang Buhay sa Espiritu, makasisiguro tayo sa maluwalhating tagum­pay ng pagmamahal ng Ama sa atin. Sa Misa ngayong araw, dala­ngin ng Iglesya: “Pa­nginoon patatagin mo kami upang masundan namin si Hesus hanggang sa pagkakapako niya sa krus; sapagkat sumasampalataya kami na sa kabila ng mga mga paghihirap ay naghihintay ang matamis na kaluwalhatian, Amen.”