Ngunit dahil sa kamatayan ni Cristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya nang walang kapintasan, banal, at walang batik.