Ang tatlong talinhaga ni Hesus sa Ebanghelyo ngayong Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 15: 1-32) ay tungkol sa paghahanap ng Diyos sa mga nawawala. Sa gitna ng ating pagiging makasalanan mahal pa rin tayo ng Panginoon! Narito ani Pope Emeritus Benedict XVI ang buod ng Mabuting Balita: “God never tires of coming to meet us, he is always the first to set out on the path that separates us from him.”

Saad ng Simbahan, “God our Father, his heart filled with extraordinary mercy, rejoices whenever a lost sinner is found.” Paanyaya ng Iglesya sa tanan ngayong araw na namnaming maigi ang `Parabola ng Alibughang Anak at Mahabaging Ama’ upang makabahagi sa galak ng Poon at muling mabuksan ang ating mga puso sa Mabathalang Awa habang ipinararating sa iba ang nag-uumapaw na habag ng Diyos ng Pag-ibig.

Batid ng Simbahan na kadalasan sa ating buhay-espritwal nakararanas tayo ng `pagkawala’. Kaugnay sa kwento ni Hesus tungkol sa magkapatid na kapwa “nawala” sa magkaibang kadahilanan, maaari nating sabihing may mga pagkakataong nawalay din tayo sa piling ng Diyos dahil sa maling pagpapasya o dahil sa pag-iisip na mas kalugud-lugod tayo sa Ama. Gayunpaman, nananatili ang pagmamahal ng Diyos.

Giit ng Iglesya, para sa Ama bawa’t isa sa atin ay mahalaga. Gagagawin ng Diyos ang lahat para matagpuan at maligtas ang naliligaw. Paliwanag ni Bishop Teodoro Bacani, “a single person is more precious in the eyes of God than the whole universe. Jesus died for us. He would never have died for the material universe alone. And a sinner, even though he is a lost son or daughter of God still retains the image and likeness of God.”

Giit ni Bishop Bacani, “We disciples of Jesus should have the same point of view of our Lord and Master. Every human person should be precious to us – from birth to death. We should respect, reverence and love every human being, and even should this human being stray from the Lord we should still seek him/her out at least by our prayers. We should not give up on any person no matter how apparently hopeless!”

Ayon sa Simbahan napapaloob sa Ebanghelyo ngayong Linggo ang pinakamaganda at popular na sipi sa Bibliya. Ang mga talinhanga ni Hesus ay garantiya na lubhang maawain sa mga makasalanan ang Diyos. God’s mercy is his faithfulness, giit ng Iglesia na nagsabi rin na ang Good News ay ‘accessible’ palagi si Lord! Si HesuKristo na ating Mabuting Pastol ay bumababa sa Langit upang iligtas tayo sa kasalanan, siya ang sagisag ng maunawain at matiyaga nating Ama.

Dalawa ang mungkahi sa atin ng Iglesya bilang tugon sa walang maliw na pag-ibig at katapatan ng Diyos: Una, na buong pagpapakumbabang tanggapin ang ating pagkakamali sa harap ng dakilang habag ng Poon; katulad ng alibughang anak, kailangang bumangon din tayo at magbalik-loob sa Ama. Ikalawa, ang maging bukas at handa na ibahagi ang mensahe ng muling pagkakasundo sa daigdig upang maging kasapi tayo sa gawang pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan.