Gabay sa pagbili ng pang-Noche Buena

Marami nang tumatakbo sa pamilihan para paghandaan ang Noche Buena.

Kung bibili ng mga produkto para sa nasabing okasyon, tandaan ang mga sumusunod:

– Suriing mabuti ang expiry o best before date at price tag ng produktong bibilihin.
Huwag basta padala sa mga sale o may free items na kasama.

– Suriin at ikumpara ang bigat sa kakumpetensyang produkto kung saan makakamura.

– Ikumpara ang mga presyo ng Noche Buena products sa inisyung SRPs para maiwasan ang overpriced goods.

Source: DTI