Alam naming ang tao’y pinawawalang-sala­ dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil­ sa mga gawa ayon sa Kautusan. Nanalig din kami­ kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos­ sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo at hindi­ sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan­. ­Sapagkat ang tao’y ‘di mapawawalang-­sala sa pamamagitan ng pagtalima sa Kautusan.

Alam naming ang tao’y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan.

Nanalig din kami kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan.

Sapagkat ang tao’y ‘di mapapawalang-sala sa pamamagitan ng pagtalima sa Kautusan.