Ang Ikatlong Linggo ng Adbiyento ay Linggo ng ‘Gaudete’ o Pagsasaya. Inaanyayahan tayo ng Simbahan na salubungin ang Panginoon nang buong galak at kasiyahan. Sa Ebanghelyo (Mt. 11:2-11) sinasabi ni Hesus sa mga sugong padala ni Juan Bautista na dumating na ang ang Mesiyas sapagkat “ang Mabuting balita ay naihatid na sa mga dukha.”

Turo ng Simbahan, kagalakan ang kaloob na dulot ng Mesiyas sa kanyang pagdating; gayunman ito ay maselan at madaling ma­nganib, tulad ng sinasabi sa Ebanghelyong dinanas ni Juan Bautista sa kanyang sarili. Hamon, samakatuwid ng “Gaudete Sunday” ang matiyagang paghihintay, puspos ng galak at pag-asa sa pagdatal ng Manunubos.

Dagdag ng Simbahan, darating ang Panginoon upang buhaying muli sa ating puso ngayong Pasko ang kanyang kagalakan kung sakaling ito’y nawaglit sa atin, o pagsiglahin kung taglay na natin. Nais ni Hesus na tayo’y abutang nag-uumapaw sa kagalakan sa Kanyang pagparito. Hindi lang kapayapaan kung gayon ang handog ni Kristo kundi tunay na kaligayahan!

Ang “Gaudete Sunday” na ginugunita tuwing ikatlong ­linggo ng Adbiyento ay paanyaya sa tanan upang pahalagahan ang isang ‘kayamanan’ sa buhay Kristiyano – ang kagalakan! ­Habang nalalapit na ang Pasko, ang “Kapistahan ng Kagalakan” inaanyayahan ng Simbahan ang kanyang mga anak na magnilay ukol sa mga bagay na mas maha­laga.

Mensahe ng Inang Simbahan sa ­lahat ngayong Linggo: “Bawat tao sa mundo mula sa isang sangol hanggang sa isang matanda ay naghahanap at naghahangad ng kagalakan. Sa lahat ng gawain, naghahanap tayo ng kaligayahan. Marami ang nagkakamali na hanapin ang kaligaya­han sa mga pansamantalang bagay sa mundo.”

Saad ni Pope ­Francis, nang pumasok ang ­Diyos sa kasaysayan, kaligtasan at kaga­lakan ang handog Niya sa sangkatauhan. Binuksan ng Diyos ang ating mga mata upang matanto na sa Kanya lamang masusumpu­ngan ang tunay na ­kaligayahan. Hindi ito makamit ng marami sapagkat mali ang kanilang paghahanap – ang tumatatanggap kay Kristo nang buong katapatan lamang ang nagtatamo nito!

Paalala ng Iglesya sa lahat, habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, hindi maaa­ring maging ganap ang ating kagalakan. Gayunman, ang ating kagalakan kay Hesu­Kristo ang magsisilbing garantiya na hindi kailanman madadaig ng kalungkutan ang ating ‘joy’ sa ­Panginoon at darating ang araw na mapapalitan ng ­kagalakan ang ­kalungkutan sa ating puso.

Hanapin ­natin sa ­Diyos lamang ­samakatuwid ang ­tunay na ­kaligayahan na hindi ­kailanman maibibigay ng ­mundo. Sa ating pagpanaw sa daigdig, ­magiging ganap ang ating kagalakan, matapos matupad lahat ng plano at pangako ng Panginoon sa atin. Samantala, patuloy tayong kakapit, aasa at maghihintay sa Kanya nang buong galak, ­habang nanatili tayong inspirasyon at lakas sa iba.