Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay, na ­nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng langit, at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos.