HEBREWS 6:4-6

Sapagkat paano pang mapagsisisi at mapa­nunumbalik ang mga tumalikod? Dati’y naliwanagan na sila, nakalasap ng kaloob ng langit,­ at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espi­ritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos, at nakadama ng kapangya­rihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kung sila’y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibini­bilad sa kahihiyan ang Anak ng Diyos.