Horoscope 03/09/2020

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) – Bagama’t hindi ka pa masyadong handa, marami kang matututu­nan sa paglipas ng mga araw. Isapuso ang bawat aral ng isang karanasan. Magagamit mo ito sa mga darating na pagsubok. Lucky color: Violet, lucky number: 25.

ARIES (Marso 21-Abril 19) – Alam ng puso mo kung sino ang tunay na napupusuan. Bigyan ng bi­gat ang nararamdamang duda. Mahirap matanso sa inakala mong ginto. Gamitin ang utak kaysa puso. Lucky color: White, lucky number: 8.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Mas lalalim ang koneksyon sa mga taong makaka­tulong sa iyo. Samantalahin ang magandang pasok ng suwerte. Iwasan ang anumang magiging sagabal sa iyong kaligaya­han. Lucky color: Brown, lucky number: 5.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20) – Ma­ging handang tumanggap ng mga puna o ka­pintasan. Gamitin itong paraan para i-improve ang sarili. Sumabay lang sa agos at tiyak na hindi ka mapapahamak. Lucky color: Orange, lucky number: 40.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22) – Ang pabago-bago mong mood ang posibleng maglagay sa iyo sa isang alanganing sitwasyon. Hinay-hinay sa paglalabas ng pera. Isipin muna ang planong bilhin. Mahirap ang maubusan sa panahon ng iyong pa­ngangailangan. Lucky color: Yellow, lucky number: 1.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) – Habaan pa ang pasensya. May matutuklasan na labis mong ikakabig­la. Iwasan ang bayolenteng reaksyon. Piliting kumalma at unawaing mabuti ang pangyayari. Lucky color: Red, lucky number: 27.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22) – May mga bagay na sad­yang hindi para iyo. Tanggapin ito nang maluwag sa kalooban. Tulong mo na ito sa iyong sarili para hindi masaktan sa pagtanggap ng mga bagay na wala sa iyong control. Lucky color: Violet, lucky number: 60.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22) – Kung may ginawa kang espesyal para sa mahal mo, hindi mo kaila­ngang maghintay ng kapalit. Ipakita ang sinseridad kahit wala sa iyong harapan ang ­taong minamahal. Mapapatunayan ang kali­nisan ng iyong kalooban. Lucky color: Blue, lucky number: 48.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21) – Magpasa­lamat sa taong naka­gawa ng mabuti. Bila­nging mabuti ang hawak na pera dahil baka may mawaglit. Magtabi para may madukot. Lucky color: Gold, lucky ­number: 50.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Disyembre 21) – Hindi sa lahat ng araw ay kailangan mong magpa­tulong. Subukang ga­wing mag-isa ang trabaho at tiyak na may magandang resulta. Dapat matuto ka ring magdesisyon sa iyong sarili. Lucky color: Maroon, lucky number: 9.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) – Hindi na puwedeng patagalin ang dinadalang problema. Kailangan nito ang agarang aksyon. Kung wala nang malapitan, sarili mong pamilya ang maaasahan. ‘Wag pahirapan ang sarili sa isang bagay na gusto mong sabihin. Lucky color: Yellow, lucky number: 57.

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) – Iwasang makasakit ng damdamin ng iba. Kung walang magandang sasa­bihin ay itikom na lang ang bibig. Mahirap ang may kaaway dahil hindi nito patatahimikin ang iyong kalooban. Mara­ming paraan para mai­parating ang iyong mensahe nang hindi nagiging marahas ang pananalita. Lucky color: Yellow, lucky number: 57.