Ihanda ang pagdaraanan ng Panginoon!

church-werpa-fr-richard-bolaton

Ngayong Ikalawang Linggo ng Adbiyento, ipinakikilala sa atin si Juan Bautista na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Si Juan ang simbolo at huwaran sa paghahanda sa panahon ng kapaskuhan. Tinawag ng Diyos si Juan mula sa ilang upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas (Cfr. Lk 3:4,6).

Buong buhay ni Juan ay isang ‘paghahanda’ para sa kanyang takdang misyon. Sa simula’t si­mula pa malinaw na kay Juan na may ipagagawa sa Kanya ang Panginoon. “At a specific time and place, the word of God came to him,” ani Pope Emeritus Benedict XVI. Sa disyerto daw natanto nito ang plano ng Diyos sa kanya.

Paliwanag at pana­wagan ng Simbahan sa tanan ngayong Panahon ng paghahanda sa Pasko, dapat din nating hanapin ang ating sariling ‘disyerto’ upang pakinggan ang maliit na boses ng Pa­nginoon, kilalanin ang ‘magandang bagay’ na sinimulan ng Diyos sa ating buhay at tupdin ang Kanyang kalooban hanggang sa pagsapit ng araw ni HesuKristo!

Malinaw ayon sa Simbahan ang hamon sa lahat ng mananampalataya ngayong Ikalawang LInggo ng Adbiyento mula mismo sa bibig ni Juan- “make straight his paths!” Sa patnubay at tulong ng grasya, inaanyayahan tayong buong pusong paglingkuran ang Poon sa pagiging mga payak, kapani-paniwala at lipos sa pag-ibig na ‘saksi’ Niya sa mundo.

Mula sa halimbawa ng pagtalima ni Juan Bautista mapapagtanto daw natin ang tunay na hamon ng ‘apostolado’: na kailangang kalimutan ang sarili at sikaping magkakaroon ng tunay na malasakit sa iba. “John was to carry out his taks to the full, even to the extent of giving up his life in the fulfilment of his vocation,” giit ng Iglesia.

‘Di raw natin dapat kalimutan na ang ‘misyon’ o panawagan ng Panginoon sa atin ang pinakamahalaga sa lahat – “one’s vocation embraces one’s whole life, and our whole being works towards fulfilment of the divine misyon” sapagkat napakaraming bagay sa buhay ang maitutu­ring na ‘dakila’ depende sa tapat nating pagsasakatuparan sa gusto ng Diyos.
Dapat rin daw nating ipagpugay ang pagpapakumbaba ni Juan. Nang tanungin kung siya na ang Mesiyas agad na tugon nito na isa lamang siyang ‘boses sa ilang’. Paliwanag ng Simbahan: “He is not more than that – a voice that annouces Jesus. That is his mission, his life, his personali­ty.” Buong pagkatao ni Juan ay patungkol kay Hesus at dapat ganito rin sa buhay ng lahat ng Kristiyano – “what is important in our lives is Jesus!”

Sa huli, binibigyang-diin ng Simbahan nga­yong Linggong ito ang papel ng mga binyagan sa daigdig na may katungkulan na ilahad si HesuKristo sa ibang tao, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala, sumasampalataya at nagmamahal sa Panginoon, sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ng kanilang salita at gawa. Upang maisakatuparan ang mis­yong ito, napakahalagang palagian (at kung magari araw-araw) na tanggapin daw si Hesus sa Banal na Sakramento ng Kanyang Katawan.

Iminumungkahi ng Iglesia na usisain natin ang ating konsiyensa kung anong klaseng saksi at tagapagpauna tayo ng Mesiyas – kung anong uri ng patotoo meron tayo tungkol kay Hesus sa pang-araw-araw nating pamumuhay! Importanteng linawin daw ito ngayong Adbiyento upang hindi mawala ang ‘apostolic meaning’ ng Pasko! Anuman ang ating sitwasyon at kalagayan sa buhay, ang angkop na paghahanda daw sa daraanan ng Panginoon ay pagdadala at paglapit sa kapwa sa Diyos “winning them all for Christ!”