Sa araw na yaon ay aawitin ng mga tao ang ganito: “Yahweh, pinasasalamatan kita, sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo, at ako’y iyong inaliw.”