Aking lilingapin ang Jerusalem, At lahat ng nakatira sa guho niyon.
Mula sa pagiging tila ilang na lupain, Gagawin ko itong tulad ng Hardin ng Eden,
Maghahari roon ay ang kagalakan, May pasasalamat at pag-aawitan.