JEREMIAH 2:13

Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay, at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig.