Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang kayo’y pinsalain ng katakut-takot na balang. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo.
Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo’y mabubusog. Pupurihin ­ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay para sa inyo.
Hindi na muli pang kukutyain ang aking bayan.­