Sumagot si Jesus, “Ang uminom ng tubig­ na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang uminom­ ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling­ mauuhaw. Ito’y magiging isang ­bukal sa loob niya, babalong at magbibigay­ sa kanya ng buhay na walang hanggan.”