Kapistahan ng Pagbibinyag ng Panginoon

Ipinagdiriwang natin ngayong Linggo ang Kapistahan ng Pagbi­binyag ng Panginoon (Cfr. Mt 3:13-17). ­Bilang mga binyagang Katoliko, tinatawagan tayong tahakin ang landas ng kabanalan. Ang pagiging banal at pamumuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging daan natin patungo sa Kanya. Pithaya ng Iglesya na tayo rin ay maging tunay na kalugud-lugod sa Ama.

Turo ng Simbahan, ang Pistang ginugunita ay hamon sa tanan upang mamuhay bilang mga “Kristo para sa iba” ayon sa tinanggap na binyag at ipagpatuloy ang pagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Giit ng Iglesya, “Despite his being sinless, Jesus is baptized to show his concern with sinful humanity, a challenge for all of us to share with solidarity with our brothers and sisters!”

Paalala ng Inang Iglesya, “As we celebrate today Jesus’ baptism in the Jordan, we also ce­lebrate the gift of baptism we have received. Baptism marked the beginning of our new life in Christ. All baptized Christians therefore are encouraged to recognize this priceless sacramental gift, and treasure it with great joy and dignity as we share new life in Christ with others.”

Sa Sakramento ng Binyag, turo ng Simbahan, kinalinga tayo bilang mga anak ng Diyos upang maging miyembro ng komunidad ng mga mana­nampalataya. Hindi natin dapat kailanman isawalambahala ang ating ‘dignidad’ bilang mga anak ng Diyos dahil kay HesuKristo. “When we received the Sacrament of Baptism, we became sons and daughters in the Son,” diin ng Iglesya.

Kalooban ng Ama na maligtas ang lahat – walang itinatangi ang Diyos! (Gawa 10:34-38). Dahil sa kasalanan, naging kalunus-lunos ang sitwasyon ng tao kaya’t pakumbabang minarapat ni Hesus ibilang ang sarili sa mga makasalanan: “Because the whole human family needs repentance, Jesus unites himself with every sinner as he undergoes on our ­behalf John’s baptism of ­repentance.”

Ito ang dahilan, saad ng Simbahan, kung bakit naparito si Hesus sa mundo – upang isakatuparan ang kalooban ng Ama! Isinama Niya ang kanyang sarili kaisa ng mga tao bilang tanda ng pagmamahal sa Kanyang Ama. Sa pagbibinyag ni Juan kay Hesus, samakatuwid, namalas ang unang ‘patikim’ ng Kanyang kamatayan sa krus. Ang pagpapakumbabang ito ang ­naging hudyat na ‘Heto na, simula na!’ ng ­Mesiyas.

Binasbasan ng Diyos ang Binyag, sa madaling salita, upang maging tanda ang Emmanuel. Agad namang sinuklian ng Ama ang ginawa ni Hesus – nagbukas ang langit sa Ilog Jordan, bumaba ang Espiritu Santo at narinig ang tinig ng Diyos Ama: “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalu­lugdan, pakinggan ninyo Siya!” (v. 19)

Sa araw na ito opisyal na nagtatapos ang ‘Panahon ng Kapaskuhan’. Mensahe ng Simbahan sa lahat na huwag kalimutan ang napakagandang handog sa atin ni Hesus: Siya ang ‘Emmanuel’ o Diyos na nakipamuhay sa piling natin at piniling maging katulad natin.

Inaanyayahan ang lahat ngayong araw na magnilay sa kadakilaan ng Bautismo na tinanggap, tularan ang Ama sa Kanyang malasakit sa lahat at ipakita ang pakikiisa natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya kay HesuKristo.