Ang Ebanghelyo ngayong Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay (Lc 24, 13-35) ay tungkol sa dalawang alagaad na nag-uusap sa daan patungong Emmaus matapos ang pagpanaw ni Hesus at pagkalat ng balitang ito’y muling nabuhay. Nang lumapit ang Panginoon na hindi nila namukaan, isiniwalat nila ang kabiguang taglay sa puso-“Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel!”

Sa gitna ng pagkawala ng gana at pagkalito, ibinahagi sa kanila ng ‘estranghero’ ang mga naasusulat tungkol sa Mesiyas . Hinayaan muna ni Hesus na magsalaysay ang dalawa upang ilahad ang kanilang damdamin at pagkabigo. Nang magpaliwanag na si Hesus, nagsimulang bumalik ang alab sa kanilang mga puso. At habang naghahapunan, tuluyan ngang nabuksan ang kanilang mga mata!

Napawi ang lahat ng kanilang pag-aalinlangan nang hatiin ng di-kilalang bisita ang tinapay at natanto na Siya ang Panginoong muling nabuhay; ngunit ito’y biglang nawala sa kanilang paningin! Wika nila sa isa’t isa matapos ang pangitain, “Hindi nga ba nag-aalab ang ating puso habang kinakausap Niya tayo sa daan?” Ang tagpong ito sa Emmaus ay isa sa mga pagpapakita ni Hesus matapos itong pumanaw- patunay ng Kanyang kapangyarihan at hindi paglisan sa mga disipulo.

Maraming aral tayong matutunan sa Mabuting Balita ngayong araw, lalo na sa kasalukuyang ‘pakikipaglaban’ natin sa COVID-19. Sa gitna ng pakikibaka, marami sa atin ang nawawalan na ng pag-asa at katulad ng mga mga alagad sa Emmaus, matapos masaksihan ang ‘kalbaryo’ ng Panginoon, tayo rin marahil ay suko at lupaypay na sa giyera. Katulad ng mga disipulo duwag, malamang tayo’y nagplaplano na ring ’tumakas’ sa malayo upang magsimulang muli, pero paaano? Saan?

Marami na sa ngayong ang nagdududa sa paanyayang “We heal as one!” at unit-unting nakukumbinsi sa kabaligtaran nitong “We will die as one!” dahil sa pagkasiphayo. Gayunpaman, sa patuloy na pagdami ng kaso ng coronavirus sa buong mundo at tumataas na bilang ng mga nasawi, patuloy ang panghihikayat ng Simbahan, “Kapit lang sa Diyos!”. Patuloy ang panyaya sa tanan ng Iglesya na magtiwala sa mga pangako ng Poon.

Alam nating lahat, saad ng Simbahan, na wala tayong matatakbuhan at maasahan sa harap ng matinding krisis na ito kundi ang Diyos at panalangin. Hindi rin daw tayo maaaring mag-kanya kanya nalang sapagkat magkakarugtong ang ating buhay at apektado tayong lahat- mahirap man o mayaman, anuman ang ating lahi o paniniwala, iisa lang ang hangin na ating linalanghap at mundong ginagalawan!

“Kasama natin ang Panginoon sa ating pakikibaka sa COVID-19!” Paalala ng Iglesya. Kung paanong sınamahan ni HesuKristo ang Kanyang mga nanghihinawang alagad sa Emmaus, kasama rin natin Siya sa ating patuloy na pakikipaglaban sa kumakalat na sakit. Buo pa rin ang tiwala natin sa Salita ng Diyos at Kanyang presensiya sa Eukaristiya. Alam natin na hindi Niya tayo iiwan, bagkus Kanyang ibibigay ang karampatang lakas at biyaya upang maalpasan natin ang pagsubok na ito.

Patuloy ang pakikipagtagpo ng Diyos sa ating upang bigyan tayo ng panibagong pag-asa sa harap ng mga problema. Ang Kanyang mga salita at pangako ang magbibigay aliw sa atin sa hinaharap na krisis. Ang patuloy na pakikilahok natin sa Eukaristiya, kahit na sa pamamagitan lamang ng ‘on-line’ na pagsisimba ang magdudulot sa ating ng lakas sa patuloy sa paglalakbay kasama Niya.

Totoo, ang sumusuko ay hindi nagwawagi! Tiwala tayo na maging ang mga nasawi ay hindi maituturing na ’talunan’, sapagkat alam natin na nasa piling na sila ng Diyos. Maikli lang ang buhay sa bundong ibabaw at tayo’y nilikha ng Panginoon upang makapiling Niya sa Langit na tunay nating tahanan! Ngayong araw, ipanalangin natin ang mga kaanak ng mga pumanaw dahil sa laganap na virus, upang sila’y patuloy na kumapit nang buong pag-asa at pananampalataya sa Diyos na may-hawak ng ating buhay.

Sama-samang dumulog tayo sa ating Amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng Kanyang mga anak. Maging matatag nawa tayo sa ating patuloy na pakikibaka sa buhay patungo sa Panginon. Alalayan nawa ng Diyos ang Simbahan at pamahalaan upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi, lalo na sa mga dukha at maysakit. Gabayan nawa ng Poon ang mga nahaharap sa krisis at mga nabibigatan dahil sa coronavirus. At patulyin nawa ng Ama sa Kanyang Kaharian ang mga yumao nating kapatıd.