LUCAS 10:41-42

Banal Aral

Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa mara­ming bagay, ngunit isa lamang ang talagang­ kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”