LUCAS 4:18-19

Banal Aral

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at sa mga bulag na sila’y makakikita; Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, at ipaha­yag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”