Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, nga mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, “Huwag kang matakot. Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao.” Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus.