LUKE 2:9-10

Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Pa­nginoon. Natakot sila nang gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag ka­yong matakot! Ako’y may dalang mabuting ba­lita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao.”