Mali pero aprubado

Dear Kuya Rom,

Sa wedding namin, ako ay 24 at siya 22. Mabilis na nagkaanak kami ng dalawa, naging busy sa trabaho at pag-aalaga ng mga bata, kaya’t nawalan kami ng oras sa isa’t isa.

Araw-araw ay ganito kami hanggang sa naging mainitin ang kanyang ulo, nasasaktan niya ang mga bata, at sumasama ang kanyang pakiramdam. Ang sabi ko sa kanya, magpatingin siya sa doktor.

Nalaman naming may sakit siyang bipolar disorder. Nagkaroon ng masamang epekto sa kanya ang gamot. Nawalan siya ng gana sa sex.

Siyempre malungkot ako, at ayaw niyang nakikita akong ganito. Ang sabi niya, pinapayagan niya akong makipagrelasyon sa ibang babae para matugunan ang pangangailangan ko. Ang sabi ko, hindi ko gagawing magtaksil sa kanya sapagkat nangako akong mamahalin siya in sickness and in health.

Ang gusto ko lang ay tahimik na buhay. Inaalis ko ang aking isip sa sex. Nakikipaglaro na lang ako sa mga anak namin at tinutulungan ko sila sa kanilang pag-aaral.

Sabi niya, nag-aalala siya para sa akin. Puwede raw akong gumamit ng bayarang babae. Okay lang ba na gawin ko ang isang bagay na masama pero aprobado ng misis ko? — Satur

Dear Satur,

Kung alam mong papunta sa masama ang isang daan, huwag kang dadaan dito, kahit pa aprobado ito ng ibang tao. Ituloy mo ang paglakad sa tamang landas.

Sabihin mo sa misis mo na huwag siyang mag-alala para sa iyo. Pasalamatan mo siya sa pagsisikap niyang lumigaya ka. Pabirong sabihin mo sa kanya na hindi siya isang doktor. Malusog ang iyong katawan, malinaw ang iyong isip, wala kang sakit, at hindi mo kailangan ng isang reseta na nagsasabing gumamit ka ng ibang babae.

Tama ang sagot mo sa kanya na mamahalin mo siya at magiging tapat ka sa kanya sa lahat ng panahon, in sickness and in health. Tama rin ang ginagawa mo para sa iyong mga anak. Ipagpatuloy mo.

Pagbutihin mo ang iyong hanapbuhay. Mamuhay kayo ng simple lamang upang maiwasan ang malaking gastos. Pamahalaan mo ng mabuti ang inyong kaperahan upang laging handa kayong harapin ang anumang pinansiyal na pangangailangan.

Manalig ka sa Diyos. Bibigyan ka Niya ng karunungan, lakas, at kapangyarihan para patuloy mong gawin ang tama. Ipanalangin mo araw-araw ang iyong misis. Hingin mo sa Diyos na mahabag Siya sa inyong mag-asawa, gumawa Siya ng himala, pagalingin Niya ang iyong asawa, at pagtibayin niya ang relasyon ninyong mag-asawa.

Ikaw ay isang lalaking may mabuting prinsipyo, panindigan mo ang matuwid at tahimik na buhay. May gantimpala ang Diyos na naghihintay sa iyo. Darating ang araw na ipagmamalaki ka ng iyong mga anak at walang hanggang magpapasamat sa iyo ang misis mo. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom