Mas malalim na tiwala sa plano ng Diyos sa ating pamilya ngayong 2020!

Ipinagdiriwang natin sa Linggong ito ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak. Sa Ebanghel­yo (Mt 213-15, 19-23) mababasa natin ang sakripisyo nina Jose at Maria upang ­matupad ang kalooban ng ­Diyos sa kanilang anak na si Jesus. Sa tagpo sa ­Ma­buting Balita, mababanaag ang ­kabayanihan ni San Jose sa harap ng mga pagsubok bago naibalik ang mag-ina sa Israel.

Saad ni Bishop ­Teodoro C. Bacani Jr., “The Gospel for this Sunday seems not to be good news at all. It tells of the flight of the Holy Family to Egypt because of the treat to the life of Jesus. But precisely because it contains ‘bad news’ as part of the good news, it sends a special message to today’s families: God cares for families who trust and obey him!”

Sa simula pa halos wala nang katapusan ang ­ginagawang paglalakbay nina Jose at Maria. Para ­silang trumpo dahil sa kanilang kooperasyon sa plano at kalooban ng Diyos. Maging sa pagsilang ni Jesus ay wala pa ring kasiguruhan ang kanilang pa­nanatili sa isang lugar na matatawag nilang tahanan. Sa ­gitna ng lahat hindi sila ­bumitiw sa ­Panginoon.

Katulad ni Maria, nanatiling bukas si Jose sa pagdinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Maging sa panaginip ay nagbibigay ng giya ang Poon sa kanya at kaha­nga-hanga ang kanyang tugon katulad nang iutos sa kanya na ilayo ang mag-ina at dalhin sa Ehipto. Sa gitna ng mga pagsubok at banta laban sa pamilya nagsisilbing huwaran ang pananampalataya ni San Jose.

Paaala ng Simbahan: “This is a good lesson for us in today’s world, in which our families are ­being gravely threatened. There are many ­forces which are ­seeking to harm our families, especially through the means of entertainment and ­social media. We need to be constantly alert, like Joseph, listening to the direction of the Lord as we discern how to keep our families safe from destructive ­influences.”

Paliwanag ni Fr. Jerry M. Orbos, SVD: “Openness to God’s presence and obedience to God’s will led Joseph to right decisions in his family. He was the head of the Holy Family, but he listened to God for instructions, which he consequently obeyed.” Giit ni Father, “As long as we follow God’s will in obedience, we will be okay come what may.”

Sa huli, diin ng Simbahan, ang Kapis­tahan ngayong araw ay paalala sa atin na naging parte rin ng isang pamilya si Hesu­Kristo at ang kanilang tahanan sa Nazaret ay ­nanatiling tutok sa ­Diyos. ­Pithaya ng ­Iglesya na katulad ng Banal na ­Mag-anak lumago rin nawa ang bawat ­pamilya sa pag-ibig at pagkakaisa ngayong Bagong Taon.

Maganda ang payo ni Fr. Orbos sa mga pamil­ya: “Each family has its who share of problems, trials, ‘black sheep’ and disappointments. We all have real ­problems, but what makes us family is the ­decision, the ­commitment not to give up, and to continue to reach out to one ­another.” Sa Taong 2020 maging mas ­malalim nawa ang ating ­tiwala sa plano ng ­Diyos sa ating ­pamilya at bawat isa.