MATEO 15:21-22

Banal Aral

Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa mga lupain ng Tiro at Sidon. Narito, may babaeng taga-Canaan na naka­tira sa lupain ding iyon ang lumabas at sumi­sigaw sa kaniya na sinasabi: O Panginoon, ikaw na Anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang aking anak na babae ay labis na pinahihirapan ng demonyo.