Sumagot si Simon Pedro: Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo kundi ng aking Ama na nasa langit.