MATEO 23:11-12

Banal Aral

Ngunit ang higit na dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Ang sinumang magtataas ng kaniyang sarili ay ibaba  at ang sinumang magpapakumbaba sa kaniyang sarili ay itataas.