MATEO 24:42-43

Banal Aral

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi dara­ting ang magnanakaw, siya’y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay.