Mga paraan ng pagdarasal tuwing Mahal na Araw

Tuwing mahal na araw ay may iba’t ibang paraan tayong ginagawa sa pagdara­sal. Ito ay bilang pagpapakita natin ng simpatya, pagtanggap, pagmamahal at pasasalamat sa mga sakri­pisyo ni Hesukristo para sa atin.

Ang mga sumusunod ay ang mga paraan sa pagdarasal na ginagawa natin sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga katoliko.

1. Pagnonobena. Hindi man lahat suba­lit karamihan sa ating mga katoliko ay nagdarasal sa sarili na­ting paraan araw-araw. Nagpapasalamat at humihiling sa ngalan ni Kristo at ng Diyos Ama. Kalimitan ay ginagawa natin ito pagkagising at bago matulog. Ginagawa din natin ito bago at pagkatapos kumain. Sa pagsapit naman ng mahal na araw, maaari na­ting gawin ang pagnonobena.

2. Magdasal kasama ang pamilya. Mahalaga na sa ating pagdarasal ay makasama natin ang ating pamil­ya. Lalo na ang mga bata. Ito ay upang habang bata pa sila ay maimulat sa kanila ang kahalagahan ng mahal na araw at ng pagdarasal. Ang kahulugan nito at ano ang nagawa at magagawa pa nito sa ating buhay.

3. Sumama sa grupo ng mga mandarasal. Kung may pagkakataon ay maaari ta­yong maki-join sa grupo ng mga mandarasal sa ating lugar. O kung kaya naman natin ay maaari rin tayong magbuo ng sarili nating grupo na magdarasal mula lunes santo hanggang sa mu­ling pagkabuhay ni Hesukristo.

4. Pagdarasal sa bawat istasyon ng Krus. Maaari tayong magdasal sa labing apat na istasyon ng krus bilang bahagi ng ating pagtitika. Ang labing apat na istasyon ng krus ay ang mga naging kaganapan mula sa paghatol kay Kristo ng kamatayan hanggang sa kanyang libingan.

5. Magdasal ng taimtim. Isang magandang paraan din ng pagdarasal kung tayo ay pansamantalang didistansya sa karamihan upang makapagdasal ng taimtim sa buong panahon ng mahal na araw. Ito ay bilang pagre-refresh natin sa sarili natin at paglilinis ng ating puso. ­(Geraldine ­Monzon)