Dear Kuya Rom,

Kami ay 12 years nang nagsasama. May isa ­kaming anak na babae. Ang misis ko ay maganda at mahal ko siya. Siya ay matulungin sa kapwa. Pero may ugali ­siyang hindi ko gusto.

Mahilig siyang magtabi ng mga bagay na hindi na namin ginagamit, nilalagay niya ang mga ito sa mga kahon, at ito ay nakalat sa loob ng bahay namin. Kapag nakikita ko ang mga ito, naiinis ako sa kanya, kasi nagkakalat.

Maliit lang ang bahay namin, kaya nasa lahat ng ­sulok ang mga kahun-kahong lumang gamit na ito. ­Sari-sari. Mga lumang damit at laruan ng anak namin, mga lumang sapatos, mga luma at hindi na binabasang libro. Lahat ng ito ay itinatabi niya para ipamigay daw sa mga nangangailangan.

Walang masama sa balak niyang gawin sa mga nakakahong lumang gamit, pero hindi naman niya ginagawa ito. Nakakalat lang ang mga ito sa bahay namin.

Lagi, kapag nakikita ko ang mga bagay na ganito na hindi maganda, nasisira ang araw ko. Ang gusto kong bahay ay walang kalat, at siya naman ay mahilig magkalat. Ako ay naiinis sa mga kalat niya, at siya naman ay natutuwa sa kanyang ginagawa. Nakakagalit talaga.

Hindi niya ba nararamdaman ang nararamdaman ko? Hindi niya ba nakikita na hindi ako komportable sa isang bahay na maraming kalat? Mas mahalaga ba sa kanya ang mga karton na ito kaysa sa asawa niya? Ang mga karton na ito ba ang magiging dahilan ng paghihiwalay namin? — Vir

***

Dear Vir,

Magmahalan kayo sa kabila ng mga bagay na ­hindi maganda. Mag-usap kayo, at buksan ninyo ang inyong mga damdamin sa isa’t isa. Samahan ninyo ito nang prak­ti­kalidad. Maging praktikal kayo tungkol sa mga bagay, at gamitin ang inyong mga damdamin sa ikabubuti ng inyong pag-iibigan. Paghariin ang pag-ibig.

Sa inyong pag-usap, pag-usapan lamang ang bagay na mahalaga sa inyong relasyon. Iwasang magsalita ng mga salitang makakasakit sa kapwa. Huwag ninyong atakihin at sirain ang karakter ng isa’t isa. Ituon ang pag-uusap sa isyu, hindi sa pagkatao. Dalawa lamang ang isyu: (1) mga kalat sa bahay, at (2) bahay na komportableng tirahan.

Narito ang isang praktikal na solusyon na magpapa­kita ng pagmamahal mo sa iyong misis. Tulungan mo ­siyang maghanap ng isang organisasyong nanganga­ilangan ng donasyong tulad ng lumang laruan, lumang damit, at lumang libro. Kapag nahanap mo na, ­sabihin mo ito sa iyong misis, at magboluntaryo kang ikaw ang maghahatid sa mga kahun-kahong donasyon ninyo. Gawin mo ito at mawawala ang mga kalat sa inyong bahay. Simple, hindi ba? Ganyan pinaghahari ang pag-ibig.

Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ito ay ­hindi nag-uugali ng ‘di nararapat, hindi ito naghahangad ng ­sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at ­hindi nag-iisip ng masama. Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom