CHURCH WERPA
Fr. Richard Bolaton, STL

Tungkol sa kung sino ang maliligtas ang Ebanghelyo ngayong Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 13:22-30). Saad ni Jesus, “May mga huli nga­yon na mauuna at may mga una na mahuhuli” (b 30) Ito ang sagot niya sa taong nagtanong kung kaunti lamang ang makapapasok sa Kaha­rian ng Langit. Iginiit ni Kristo na hindi pamilya­ridad sa kanya o kanyang mga turo ang ‘ticket’ sa langit bagkus, mariing ikagulat daw kung sino ang mga ‘karapat-dapat’.

Paniwala ng mga Hudyo sila lang ang mga ‘hinirang’ at karapat-dapat sa Kaharian ng Diyos ngunit pinatunayan ni Hesus na sila’y nagkakamali sa kanilang pagpapa­lagay. Binigyang-diin nga ng Panginoon na para sa lahat ang kaligtasan (1 Tim 2:4) at ito ang importanteng tandaan; dahil kaunti man o marami ang maliligtas, kailangan pa rin nating pagsumikapan na makasama sa mga ‘pinagpala’ at maging abala sa pagkakaligtas ng ating kaluluwa.

Turo ni Bishop Teodoro Bacani, “Attending to our salvation involves more than belonging to the right Church or hobnobbing with the right ecclesiastical perso­nalities.” Tanging ang mga may mabubuting kalooban at tapat sa Diyos ang maliligtas giit ng Obispo. Nasa pagi­ging ‘disipulo’ ni Kristo lamang at hindi sa pagsanib o pagiging member ng isang ‘Church’ ang pagkakamit ng salvation, mariing giit ng Obispo.

Puna ni Bishop Ted, “strangely, many who do not even bear the name of Christian will be admitted to the kingdom because they will show they were really disciples of Christ on earth for they listened and obeyed the voice of their conscience.” Gayunpaman, ani Bacani tinanggap na natin ang handog na maging mga mi­yembro ng Iglesya ni Hesukristo. Malaking tulong na ito aniya dahil nasa Simbahan na lahat ng tulong upang mapasa-atin ang kaligtasan — kailangan lang patunayan natin ang ating sarili na karapat-dapat!

Si San Agustin ang maysabi, “malayang ipinagkaloob ng Diyos ang ating buhay, ngunit hindi maaring ipilit ng Diyos na tayo ay maligtas laban sa ating kalooban.” Open sa lahat ang langit ngunit hindi ito ipipilit ng Pa­nginoon sa atin kung sa impiyerno natin gusto! Ang pinakamahalagang biyaya ng Poon sa atin ay ang ating kaligtasan, gayunpaman kailangan ng Panginoon ang ating kooperasyon upang ito’y makamit.

Tumatayong hamon, samakatuwid ang ‘biyaya’ o alok na kaligtasan ng Diyos para sa tanan. Mahirap at mabato ang daan patungong langit turo ni Hesus at malawak ang kalye sa kapahamakan. Kailangan ng malayang desisyon ‘to travel the narrow road’, paglabanan ang mga tukso, at matapang na harapin ang mga pagsubok upang makapasok sa makipot at maluwalhating pinto ng Kaharian ng Langit.

Habilin ng Simbahan sa tanan nga­yong araw, “it is not easy to do God’s will at all times, due to our own weaknesses, the negative influence of the environment in which we live and the devil’s temptations.” Gayunman, kaila­ngan nating sikaping tugunin nang buong tiwala at pagpapa­kumbaba upang makamit ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa mga tapat at hinirang Niyang anak.