Pag-asang dulot ng Muling Pagkabuhay ni Kristo!

Muling nabuhay si HesusKristo, aleluya! Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang Pista ng Muling Pagkabuhay. Binibigyan tayo ng lakas at pag-asa ng Diyos sa gitna ng patuloy na pakikibaka sa COVID-19, ang kalabang ‘di nakikita. Tiwala tayo na mapagwawagian natin ang giyerang ito sa tulong ng Panginoon.

Sa gitna ng malawakang lockdown, buo ang pananampalataya natin na buhay ang Diyos. Ani Bishop Teodoro C. Bacani, Jr. DD, “The good news of Easter is that grace is available to us, grace that makes possible what is humanly impossible. Our confidence is based on the resurrection of Christ!”

Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita at pangako! Sa Easter Vigil Mass kagabi, narinig natin ang patotoo ng anghel sa mga babaeng nagtungo sa libingan ni Hesus, “Do not be frightened. I know you are looking for Jesus the crucified, but he is not here. He has been raised, exactly as he promised!”

Tunay na walang imposible sa Diyos. Sa panahon ng matinding dagok sa ating pananampalataya dahil sa patuloy na lumalalang pandemya, wala tayong maaasahang sandata kundi ang patuloy na pagkapit sa Panginoon sa gitna ng pangangapa sa dilim. Kung kaya ng Diyos muling buhayin ang Kanyang patay na Anak, kaya rin niyang sugpuin ang COVID-19!

Kailangang paglabanan natin ang anumang uri ng pagdududa sa kakayahan ng Diyos. Huwag sana tayong manghinawa sa pagtulong sa mga apektado ng kumakalat na peste. Diin ni Bishop Bacani, “If we had no one and nothing but ourselves and our human resources, there will be reason to be discouraged and even to lose hope.”

Subalit kasama natin ang Panginoon sa gitna ng giyera laban sa coronavirus! Saad ni Fr. Jerry M. Orbos, SVD, “Don’t forget that our God fights for, and with us. Let us not leave Him out of the picture. Let us also pray for those who do not believe in a God they cannot see, and yet believe in a virus they cannot see.”

Hindi dapat tayo magpasupil sa anumang negatibong paglingap sa ating isip. Patuloy nating ituon ang sarili sa paniniwala sa mapagwawagian natin ito sa awa at patnubay ng Diyos. Bigyan din natin ng pansin at ipagpasalamat ang mga ‘survivor’ na hindi sumuko. Tama si Fr. Orbos sa panukalang, “Don’t let COVID-19 win over us with its negativities and gloom!”

Sa pagkakaisa sa pananampalataya sa Muling Pagkabuhay ni HesuKristo, mapagwawagian natin ang labang ito. Turo ng Simbahan, “As the Apostle Paul tells us, if Christ has not been raised form the dead, our faith in him is useless. We, too are invited to rise with Jesus after dying to our old self, selfish desires, hopelessness and misery.”

Si Kristo’y muling nabuhay! Buong pa-asa nating harapin ang Diyos na nagwagi sa kadiliman at kasalanan. Hayaan natin dumaloy sa atin ang bunga ng Kanyang muling pagkabuhay. Muling sariwain natin ang ating pananalig sa handog na kaligtasan at pagkakataong magbago ng Diyos.

Sa huli, ang Muling Pagkabuhay ay nagpapatibay sa ating pag-asa at pananampalataya na may higit na kapangyarihan kaysa atin, higit maging sa kamatayan – ang Diyos na may hawak ng ating buhay! Ibinabahagi sa atin ng Ama ngayong araw ang Kanyang lakas sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay, ang nangakong makakasama natin hanggang sa wakas ng panahon. Sa Kanyang kapangyarihan, mapagwawagian natin ang kasalanan, kahirapan, dibisyon at hagupit ng anumang sakit!