Malaki ang paghanga ni Verna sa kanyang ama, sapagkat matalino at maraming nagawa bilang barangay captain, ginagawa kung ano ang gusto, sumusunod sa kanya ang mga tao at maraming tagahanga. Subalit nalamang babaero ang ama at nakipaghiwalay sa asawa.

Nawala ang paghanga niya. Napalitan ito ng pagkamu­hi na tumagal ng maraming taon.

Nagkabalikan ang kanyang mga magulang, kaya’t sinubukan niyang una­wain ang kanyang ama.

Malapit na ang araw ng kanyang kasal ngunit nanatiling mabigat ang kanyang dibdib: Paano niya patatawarin ang isang amang sinunga­ling? Ito ang huling bahagi ng payo sa kanya.

Dear Verna,

Upang lumawak ang iyong pang-unawa, batay sa pagsusuri ng mga dalubhasang tao, narito ang ilang bagay na posibleng bahagi ng pagkatao at personalidad ng iyong ama:

Siya ay may sobrang taas na pagtingin at pagpapahalaga sa sarili (inflated sense of self-importance), ma­tinding paghahanap ng paghanga ng iba (deep need for admiration), walang pakiramdam sa damdamin ng iba (lack of empathy for others) at madaling masaktan kahit sa pinakamaliit na puna (vulnerable to the slightest criticism).

Dahil sa sobrang taas na pagtingin at pagpapaha­laga sa kanyang sarili at sa tingin niya marami siyang magagawa, siya ay tumakbo sa eleksiyon at naging barangay captain.

Sapagkat hinahanap-hanap niya ang paghanga ng iba, pumasok siya sa larangan ng politika, kung saan puwede siyang sumikat at hangaan ng maraming tao.

Dahil wala siyang pakiramdam sa damdamin ng iba at ginagawang lahat kung ano ang gusto niya, walang pakundangang pinagtaksilan niya ang iyong ina at naging babaero siya.

Dahil madaling masaktan siya kahit sa pinakamaliit na puna, hindi siya nakatagal at hiniwala­yan niya ang iyong ina.

Subalit dumarating ang panahon ng linaw ng isip at pagsisisi, kaya’t bumalik siya sa iyong ina.

Pero nagkasakit at pumanaw ang iyong ina, kaya’t nag-iisa na lamang ang iyong magulang sa mga araw na ito  ang iyong ama.

Verna, dahil sa pag-ibig, pinatawad ng iyong ina ang iyong ama sa kanyang mga kasalanan.

Ang pag-ibig at pagpapatawad ay may kapangyarihang linisin at burahin ang kasalanan.

Ang lahat ay nagkasala, ngunit ang pag-ibig at pagpapatawad ay paraan ng Diyos upang malinis at mabura ang kasalanan.

Wika ng Biblia: “…maging mabait kayo at maawain sa isa’t isa. At magpatawad kayo sa isa’t isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Cristo” (Efe­so 4:32). “…dapat maging maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis.

Magpasensiyahan kayo sa isa’t isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman dahil pinatawad din kayo ng Panginoon.

At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa.” (Colosas 3:12-14).

Verna, ang kasal ay pagkikipag-isang dibdib. Ito ay isang pahina sa aklat ng iyong buhay. Upang maganda ang simula ng bagong kabanata, paghariin mo ang pag-ibig at pagpapatawad.

Patawarin mo ang iyong ama upang magkaroon siya ng bahagi sa iyong kasal. Dara­ting ang panahon na mauunawaan mo ng ganap na sa buhay ng mag-asawa, mahalaga ang pag-ibig at pagpapatawad. Ito ay susi sa tunay na pagkakaisa. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom