Laking gulat ng mga tagapakinig ni Hesus nang ipahayag nito ang pagganti ng mabuti sa mga taong gumawa ng masama. Sa Ebanghelyo ngayong Ika-pitong Linggo sa Karaniwang Panahon (Mt 5:38-48) iniuutos ni Kristo sa kanyang mga alagad ang pagpapatawad sa mga kaaway, bagay na lampas-lampas sa mga kaugalian sa lipunan ng mga Hudyo at sa buong mundo ng mga pagano.

Kung ilang ulit na na­ting narinig ang siping ito ng Mabuting Balita kaya’t marahil hindi na natin ikinagugulat pa. Ngunit sa katunayan, bagama’t malakas nating ipinahahayag sa buong mundo ang pangaral ni Hesus tungkol sa pagpapatawad, napakahirap pa rin ang pagtupad nito sa ‘buhay kabanalan’ o buong buhay nating Kristiyano.

Buong tatag na ­inuulit ni Kristo ang kanyang mensahe ng pagmamahal sa mga kaaway para sa bawat isa sa atin ngayon. Layunin ng Guro na maging lubos na malinaw sa mga disipulo na banal at perpekto ang Poon at mahalagang hamon sa tanang mananampalataya ang makibahagi sa kabanalan at kaganapan ng Diyos.

Paliwanag ng Simbahan, “The Lord wants us to express our holiness by loving others as he loves us. He invites us to love our brothers and sisters with the selfless love of Jesus Christ.” Ang pagpapatawad sa mga kaaway, ani Pope Francis, ang kahanga-hangang paraan ng mapag-parayang pag-ibig at tiyak na daan patungo sa ating Ama sa Langit.

Aminado si Bishop Ted Bacani na ang habilin sa pagpapatawad ni Hesus ay isa sa pinakamahirap sa kanyang mga turo. Sadyang salungat kasi sa likas nating pagkatao ang ipagdasal ang mga nagdulot sa atin ng kasiphayuhan. Gayunman, ang pagmamahal sa mga kaaway ay patunay lamang na ‘di lamang tayo mga ordinaryong nilalang, kundi mga anak rin ng Ama!

Kaya ­napanibaguhan ng mga nakarinig kay Hesus ang kanyang ­hiling, maging ang mga apostol ay nahirapang tumanggap sa pahayag. Sa totoo lang, ang kautusang ito ay ikinaiiba ng ating relihiyong Kristiyano sa lahat ng iba. Walang nagtatag ng anumang relihiyon, liban kay Hesus, ang nag-utos ng ganito sa kanyang mga tagasunod.

Dagdag ni Bishop Ted, “Sinasalamin ng ating pagpapahalaga sa mga kaaway ang ating pagmamahal sa Diyos na umiibig maging sa mga hindi kaibig-ibig at masasama.” Sa pamamagitan lamang ng tulong at grasya ng Poon maaari nating maisabuhay ito. “Christ unfailingly gives us his grace. He does not command us to forgive and then leaves us to do it alone. He always grants us the help to do what he commands,” giit ni Bacani.

Sa huli, naniniwala ang Simbahan na nasa pagpapatawad ang tunay na kapayapaan at kabanalan. Maging bukas nawa ang ating puso sa panawagan ni Hesus na magmahal nang walang hangganan. Hindi natin kaila­ngang makaramdam ng mabuti sa ating kaaway ngunit kailangan nating loobin ang ikabubuti nila. Sa pagpapatawad hindi natin sinasang-ayunan ang kasamaan o kung anong uri ng tao ang nagkasala sa atin, kundi ang maaari nilang kahinatnan.

Maraming ­Kristiyano ang bumabagsak sa larangan ng pagpapatawad at naglalagay ng hadlang sa pagmamahal ng Diyos. Kailangan natin itong hilingin sa Ama upang akayin tayo ng Kanyang ­Espiritu. Mahalagang paalala ­samakatuwid sa atin ng Iglesia ngayong araw, na wala nang higit pang ­makapagpapaligaya sa atin sa oras ng ­kamatayan kaysa lubos na pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin sa buhay.