Isang panibagong simula para sa atin ang Linggo ng Pentekostes na ginugunita ngayong araw. Ayon sa Simbahan, ang Pista ng Pagbaba ng Espiritu Santo ay nagsisilbi at nanatili bilang paanyaya sa tanan tungo sa panibagong buhay — bagong tibay at bagong lakas; hamon sa pagkakaisa lalo’t higit ngayong katatapos lamang ng barangay at SK elections sa bansa.

Giit ng Iglesia, tulad sa mga alagad, pinala­lakas din tayo ng Banal na Espiritu habang hinaharap natin ang samu’t saring dagok ng buhay. Imbitasyon sa atin ang araw na ito upang gamitin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Paraklito sa pagpapalago at pagtataguyod ng pag-ibig sa Simbahan, ang Katawan ni Kristo sa pagdiwang natin ngayon ng Kanyang ‘birthday’.

Ang Linggo ng Pentekostes ay panawagan sa lahat tungo sa pagkakaisa. Paliwanag ng Simbahang Katolika, buhay na buhay ma­ging sa ngayon sa pi­ling natin ang Epiritu ni HesuKristo. Katungkulan daw ng lahat ng mananampalataya na ipamalas ang presensiya ng Espiritu sa mundo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa, higit sa lahat sa malasakit natin sa isa’t isa.

Sa ginta ng pagkakaiba ng pananaw at prinsip­yo natin, inaanyayahan tayo ng Banal na Espiritu tungo sa mu­ling pagkakasundo at pagpapatawad — nanalo o natalo man sa politika, nanatili ang hamon sa atin na sama-samang itaguyod ang higit na kabutihan ng higit na nakararami. Maging sa mga negatibong mga pangyayari sa ating personal na buhay ay parte ng mas malawak na ‘plano’ o kalooban ng Panginoon sa atin.

Patuloy ang galaw ng Espiritu sa ating buhay at walang anumang pangyayari ang lingid sa kaalaman ng Poon. Hindi lang isang ‘past event’ na ginugunita ang Pentekostes, turo ng Simbahan — maging sa ngayon, nagsasalita ang Panginoon sa kasalukuyang mga kaganapan sa daigdig at sarili nating eksperiyensiya. Kaila­ngang maging sensitibo lang tayo sa Kanyang boses; dahil lahat ng tao ay may kanya-kanyang ‘Pentecost Experience’ sa buhay.

Sa tradisyon at doktrina ng Simbahan, tinatawag na ‘Lord and Giver of Life’ ang Holy Spirit at ang Kanyang pananatili sa daigdig ang nagsisilbing mabisang sanhi ng lakas at tapang. Sa katunayan, naniniwala ang Iglesia na ang presensiya ng Banal na Espiritu sa pi­ling natin ay nagsisilbing makapangyarihang giya at sa direksiyon sa kasaysayan at kinabukasan ng mundo — sapagkat ‘dibino’ ang Diyos Espiritu Santo, katulad ng Ama at ng Anak.

Ngayong Pentekostes, panibaguhin natin ang ating pananampalataya sa Ikatlong Persona ng Banal na Santatlo.
‘Unpredictable’ man ang galaw ng Espiritu sa ating buhay, alam natin na nasa tabi lang natin Siya palagian. Hili­ngin natin ang Kanyang mapagpalang pananatili at patnubay. Ipagdasal natin na tayo’y pagkalooban Niya ng bagong pa­nanaw, pana­nampalataya at sigla sa panibagong pangako at simula natin sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa bilang pagpapalaganap ng mabuting balita ni HesuKristo.

Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa Iyo at pag-alabin Mo sa kanila ang apoy ng Iyong banal na pag-ibig. Ipadala Mo ang Iyong Espiritu at sila’y malilikha, at sa gayo’y mapaninibago Mo ang mukha ng mundo. Amen.