Ipinagdiriwang natin ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon o mas kilalala bilang araw ng ‘Three Kings.’ Ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang paghahayag ng Diyos ng Kanyang sarili sa sangkatauhan.

Ang kuwento sa Ebanghelyo (Mt. 2: 1-12) tungkol sa pagdalaw ng mga Pantas sa Sanggol na si Hesus ay patunay na ang Kaharian ng Diyos ay ‘di lamang para sa mga Judio kundi para sa lahat ng tao; kalooban ng Poon na ligtas ang tanan!

Masaya tayo na tinawag at ginabayan ng Panginoon ang mga Pantas sa Belen, sapagkat tulad nila tayo rin ay kabilang sa mga Hentil o non-Jew na inanyayahan. Ang pana­wagan sa kanila ay panawagan din sa atin upang sumampalataya kay HesuKristo.

Paliwanag ng Simbahan, hindi lamang ‘pagpapakilala’ kay Hesus sa lahat ng bansa ang Pistang ginugunita ngayong Linggo, ito’y pagdiriwang din ng pag-ibig ng Diyos na sumasaklaw sa lahat ng bagay at lahat ng tao.

Sa Ebanghelyo mababasa na nang makita ng mga Pantas ang Sanggol na si Hesus sa piling ng kanyang inang si Maria, lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Inihandog ng mga hari ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

Ayon sa kuwento, nagbalik sa kanya-kanyang bansa ang mga Pantas, gamit ang ibang daan pauwi. At wala na tayong narinig tungkol sa kanila pagkatapos ng pinagpalang tagpo. Gayunman, giit ng Simbahan hindi dito nagtagtapos ang istorya!

Saan ni Novaliches Bishop-Emeritus Teodoro C. Bacani, Jr. D.D.: “Their meeting with Jesus would certainly have changed their lives. Having seen him, having prostrated themselves before him and given him
their homage and their gifts, their lives have changed for the better!”

Ani Bishop Bacani, hindi mga turista ang mga Pantas at hindi sila mga bakasyunis­ta! Nag­lakbay sila ng napakalayo dahil naramdaman nila sa kaibuturan ng kanilang puso ang pana­wagan na kaila­ngan nilang makita nang personal ang bagong panganak na Hari ng mga Judio.

Mas masuwerte tayo, ayon sa butihing Obispo dahil hindi na kaila­ngang maglakbay ng malayo upang makita si Hesus. Kahit noong binyagan tayo bilang mga bata, dinala na tayo kay Kristo ng ating mga magulang. At mas makahulugan daw ang paglapit natin sa sabsaban ngayong may sarili na tayong isip at kalooban.

Paanyaya ng Simbahan ngayong Pista ng ‘Tatlong Hari’ na muling dumalaw sa Sanggol sa Belen upang ipahayag ang pananampalataya kay Kristong Manububos. Hinihikayat ang tanan na personal na isuko ang sarili – ang ating oras, mga kakayahan at kayamanan bilang handog na pasasalamat ngayong araw.

Sa huli, hamon sa mga Kristiyano ang Pista ng Pagpapakita ng Panginoon upang ipahayag si Hesus sa buong daigdig bilang Tagapagligtas at Diyos na nagkatawang-tao at nanahan sa piling natin. Nawa itulot ng selebrasyong ito ang pagbabago sa ating pagkatao sa taos-pusong pagtugon natin sa panawagan ng Diyos na manalig kay Hesus.