PSALM 23:4

Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan, Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.