Tungkol sa pagtatagpo ni Hesus at Zakeo ang Ebanghelyo ­ngayong ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 19:1-10). Si Zakeo ang mayamang pinuno ng mga kolektor ng buwis sa Jerico. Nang dumalaw ang Panginoon sa lungsod, sinikap niyang makita si Hesus ngunit dahil siya’y pandak hindi niya magawa sa dami ng tao.

Sa Ebanghelyo, patakbong umuna at umakyat si Zakeo sa isang punong-malaigos para makita ang Guro. Nang dumaan si Hesus, tumingala ito at ­sinabi sa kanya: “Zakeo, buma­ba ka agad. Sa ­bahay mo nga ako dapat tumigil ngayon.” Nagmadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Kristo.

Ang kagustuhan ni Zakeo na makita si Hesus kahit umakyat sa puno, turo ng Simbahan, ay tanda ng masidhing damda­ming napukaw sa kanya. Maaaring nabatid niya mula sa mga balita na kakaiba si Hesus. Nang makita siya ng Panginoon sa puno tinawag siya ni Hesus sa ­sariling pangalan na lubos na kinamumuhihan ng lahat.

Ayon kay Pope Emeritus Benedict XVI, napuspos ng galak si Zakeo sa pahayag ni Hesus na “ngayon” o sa ­mismong oras na ito, “dapat akong tumigil sa ­tahanan mo”. Tunay na lubos ang awa at habag ng ­Diyos na ‘hanapin at iligtas ang nawawala’ (Lc 19:10) giit ng Papa. Dahil sa ‘di inaasahang engkwentro tuluyang nabago ang buhay ni Zakeo.

Bilang pasasalamat sa pagbisita ni Hesus, nangako si Zakeo: “Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga ari-arian; at kung may nadaya ako, apat na beses ko siyang babayaran.” Ani Pope Benedict XVI: “Once again, the Gospel tells us that love, born in God’s heart and working through man’s heart, is the power that renews the world.”

Ang mga pagbasa sa araw na ito ay ­muling paanyaya sa atin na ituon ang pansin sa hiwaga ng awa ng Diyos. Saad ng Simbahan, “Jesus desires to gather all his holy ones into his Father’s eternal Kingdom. He invites us to follow him in the way of salvation.” Totoo, marami ­tayong matututunan sa ekspiryensya ni Zakeo.

Ang Kanyang ­buhay ay imbitasyon sa tanan na buksan ang ating puso sa ­mahabaging pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabayad-pinsala sa ating mga ­nagawang kasalanan. “In our spiritual life, we must therefore make an ­effort if we really want to see Jesus,” mariing giit ng Simbahan.

Sa huli, pinatunayan ni Zakeo na hindi mahalaga ang opinyon ng iba. Upang lumago sa ating pagsunod kay HesuKristo, hindi tayo dapat matali sa sasa­bihin sa atin ng mga mapanghusga, bagkus kailangan nating gumawa ng radikal na mga pagbabago sa ating buhay bilang ­tugon sa unawa at habag na tinanggap sa Poon.