REVELATIONS 21:6

Sinabi pa rin sa akin, “Naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang ­pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay-buhay.”