Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang-loob ay pinawalang-sala sila sa pamamagitan ni Cristo Jesus, na nagpalaya sa kanila.