Ang Ebanghelyo (Mc 10:17-27) ngayong Ika-28 Linggo sa Karaniwanang Panahon ani Pope Francis ay paanyaya sa lahat upang ituring ang Diyos bilang ‘Tanging Yaman,’ ating ‘Buhay’ at ating ‘Pinaka-iibig’.

Nagsisilbing hamon ayon sa Santo Papa ang mga salita ni HesuKristo upang isantabi ang lahat ng hadlang sa ating personal unyon sa Poon.

Sa kanyang pagninilay, binigyang-diin ng Papa na isang hindi maiiwasang ‘hamon’ ang buhay na nangangailangan ng malayang ‘tugon’. Inanyayahan at hinimok ni Francis ang tanan, higit sa lahat ang mga kabataan, na maging bukas-loob sa reto ng Panginoong HesuKristo na lubos na magtiwala at mabuhay nang buong tapat bilang mga alagad.

Isiniwalat ng Papa ang tagpo sa pagitan ni Hesus at isang mayamang binata na nagtanong sa Panginoon kung paano makakamit ang ‘kaligayahan’ at buhay na walang hanggan.

Umalis na malungkot, ani Francis, ang binata sa ‘di matanggap na utos ni Hesus na ipagbili ang lahat ng ari-arian, ipamahagi ito sa mga dukha at sundan Siya. Paalala ni Lolo Kiko sa tanan, “‘Eteral Life’ is not only the afterlife, but is a full life, fulfilled without limitations.”

Upang mapasaatin ang tunay na kaliga­yaahan, hindi lang sapat ang panlabas na pagtalima sa mga batas ng relihiyon. Mas mainam na ebidensiya na pagsunod sa Diyos, giit ng Papa, ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mga mahihirap at kapuspalad. Kailanman, saad ni Papa Francisco, hindi dapat mahati ang ating ‘atensiyon’, katulad ng lalaking mayaman sa Ebanghelyo, sa dala­wang ‘amo’- Diyos at pera! “Faith and attachment to riches cannot coexist,’ mariing giit ni Francis.

Kung buo daw ang ating pagtitiwala sa Diyos, tiyak na maalpasan natin ang lahat ng balakid sa taos-pusong pagsunod sa Panginoon.

Malinaw ani Lolo Kiko ang pangako ni HesuKristo: na sinumang mag-iwan ng lahat dahil sa Mabuting Balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito.

“In divesting oneself of possessions, one receives in exchange the comfort of true good; freed from the slavery of things, one earns the freedom of serving out of love; in renouncing possessions, one acquires the joy of giving,’ paliwanag ng Papa.

Samakatuwid, tum­pak ayon kay Francis ang saad sa Bibliya na “higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.” (Gawa 20:31) Sa Ebanghelyo, hindi pinahintulot ng binata na madala siya ng mapagmahal na titig ng Panginoon kaya hindi siya nabago. “Only by accepting with humble gratitude the love of the Lord do we free ourselves from the seduction of idols and the blindness of our illusions,” ani Pope.

Sa hull, patuloy man ang ningning ng ‘ginto’ o anumang yaman at tagumpay sa mundong ibabaw, kabiguan at kalungkutan lang ang dulot ng mga ito, sabi ni Francis. “They promise life but procure death,” aniya. Narito, giit ng Santo Papa ang imbitasyon ng Panginoon ngayong Linggo – “to detach ourselves from these false riches in order to enter into true life- the full, authentic, luminous life!”