Marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Hesus matapos ang Kanyang paliwanag sa sarili bilang ‘Tinapay ng Buhay’ (Cfr. Jn 6:60-69). Hindi maunawaan ng mga Hudyo ang sinabi niya na ang Kanyang katawan ang magiging ‘pagkain’ at ang Kanyang dugo ang magiging ‘inumin’.

Hindi matanggap ng marami ang kanyang turo tungkol sa pagkaing nagbibigay-buhay. Gayunman, mababasa sa Ebanghelyo ngayong ika-21 ng Karaniwang Panahon na nanatiling tapat ang Labindalawang Apostol sa kabila nang hindi nila lubos na pang-unawa sa mga salita ng Panginoon.

Sa Linggong ito, sinasariwa natin ang ating pananampalataya kay HesuKristo bilang Salitang nagbibigay ng buhay at katulad ni Simon Pedro ating ipinahaha­yag: ‘Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa Inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.’ (Jn 6:68)
Sa Santa Misa nga­yong araw, paanyaya ng Simbahan sa tanan: idulog sa maawaing Ama na mas patatagin Niya ang ating pana­nampalataya upang magtiwala tayo nang ganap sa pinagmumulan ng ating buhay at kabuhayan, lalo na sa panahon ng pagsubok at mga kahirapan.

Hindi kailanman matitinag ang ating matibay na pananalig na ang Diyos lang ang ating tunay na takbuhan; sa Kanya nagmumula ang ating kaligtasan. Tiwala tayo na sa hamon ng buhay, nanatili ang imbitasyon ng langit upang piliin ang Diyos – higit kanino man at sa anumang bagay!

Paliwanag ng Simbahan, ‘Life is a series of choices of varying importance and we are constantly challenged to choose between faithfulness to to God and the allurements of the world.’ Napakahalaga raw na ang ating ‘tugon’ sa hamon ng buhay ay maging ‘wise’ o maru­nong at bukas-palad.

Giit ng Iglesia, narito ang challenge ng Ebanghelyo ngayong Linggo – ‘to stand up for Jesus’ at pagtibayin ang ating commitment sa Kanya – na hinding-hindi natin iiwan si Kristo, anupaman! Meron na marahil sa nakalipas, mga pagkakataon na lumayo tayo sa Kanya lalo na noong ang ating plano ay hindi magkapareho sa Kanya. Ngayon na ang panahon upang patunayan ang ating lubos na pagtitiwala sa Kanya.

Magandang pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng Diyos upang mag-isip at sa wakas, magtika para sa totoo at tapat na pagsunod sa Kanya.

Sa kaibuturan ng ating puso alam natin na nagmumula kay Lord lahat ng pagpapala, proteksiyon, kabuluhan at buhay. Iisa lang talaga ang dapat nating gawin – ang sundin at sundan ang Panginoon na nagmamahal sa atin!

Paanyaya, sa wakas, ngayong araw ng Simbahan sa lahat ng mananampalataya: ‘Jesus invites us to examine our faith in him. Are we committed to him partially or totally? Are we faithful sometimes or all the time? Do we follow him according to his terms or based on our own reasoning? Malinaw daw at simple lang ang patotoo ni Simon Pedro: na wala tayong dapat lapitan kundi si Hesus, and we are good Christians if we can life by that!

Narito sa wakas ang napakagandang hirit ni Fr. Paul Foulon, CICM: ‘Many today do not know anymore where to turn with their problems.

People are ready to turn to anybody. They even elect people who are known to liquidate undesirable elements. Some look at the horoscope or go to a soothsayer to know the truth, to search for a better life. But Jesus tells us, and Peter confirms it, that we should go to him, for he is the Holy One of God who has the words of eternal life!’