Noong Miyerkoles, sinimulan natin ang panahon ng Kuwaresma. Binudburan tayo sa ulo ng abo, simbolo ng ating pagiging makasala­nan. Sinisimulan natin ang limang linggong panalangin, pagsasakripisyo at higit na pagninilay sa Misteryo ng Paskuwa – ang Pagpapakasakit, Kamatayan at Muling Pagkabuhay ni Hesus.

Turo ng Simbahan, layunin ng Kuwaresmang makatulong sa tanan magsisi sa kasalanan, mabawi ang nawaglit na kagalakan ng ­Buhay sa Espiritu dahil sa pagkakasala, at muling mamuhay alinsunod sa Ebanghelyo. Ito ang panahon ng pagpapatibay sa ating pakiki­pagtipan sa Diyos kaya’t inaanyayahan ang lahat gunitain ito na puno ng pag-asa.

Saad ni Pope ­Francis, “During the 40 Days of Lent, we are invited to follow in Jesus’ footsteps and face the spiritual battle with the Evil one.” Sa Mabuting Balita ngayong araw (Mt. 4: 1-11) isinasalaysay ang tatlong tuksong mistulang pinagwagian ni Kristo gamit ang ­Salita ng Diyos.

Binigyang diin ni Lolo Kiko ang kapangyarihan ng Bibliya upang masupil ang ­demonyo: “If we have God’s Word always in our hearts, no temptation could separate us from God, and no obstacle could divert us from the path of good; we would know how to defeat the daily temptations of the devil, and be capable of living a life renewed in the Spirit.”

Naniniwala ang Sim­bahan na kung si Hesus ay nagdaan sa mga pagsubok tayo rin na kanyang mga ala­gad ay susubukin. Ang kanyang pananaig sa demonyo ay sanhi ng kanyang katapatan sa plano at Salita ng Diyos – sa pagiging masunurin niya sa Ama, nakamit ni Hesus para sa atin ang ibayong kabutihan!

Paalala ng Iglesya ngayong Unang ­Linggo ng Kuwaresma ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na siyang ­tanging mahalaga sa buhay. Ang pagsuway sa mga plano ng Diyos ay magbubunga ng paghihirap, kawalan ng kataru­ngan at kamatayan; ang pagsunod sa kalooban ng Poon ay sanhi ng kaligtasan, kaligayahan at buhay na walang hanggan.

Inaanyayahan ang lahat samakatuwid, na iugnay ang sarili sa ‘misteryo’ ng 40 araw na pananatili ni Kristo sa disyerto ­ngayong araw. Hindi dapat ­maging walang-kabuluhang ‘ritwal’ o panlabas na pagtalima sa batas lang ang Kuwaresma. Makakaasa tayo na kasama natin si Kristo sa ating pagsupil sa sarili sa limang linggong inilaan ng Simbahan.

Inaasahan ang mas malalim na pananalig at mas pinagtibay na pana­namplataya matapos ang 40 araw na ‘personal na paglalakbay’ kasama si Hesus. Payo ng Simbahan na huwag kailanman ilagay sa anumang kompromiso ang dedikasyon sa mas pinaigitng na panala­ngin, pagtitika at pagkakawanggawa sa mga araw ng paghahanda sa Muling Pagkabuhay.

Sa pagsisimula natin­ ng Kuwaresma, mapuspos nawa ang ating puso ng pag-asa tiwala na ang bukal sa kaloobang pag-aalay ay ‘­pakikiisa’ sa pagpapakasakit ni HesuKristo na ating minamahal. Ang kanyang tagumpay dulot ng mapagpa­kumbabang pagtalima sa Ama ay ating tagumpay at lakas laban sa tukso!

Sa huli, paggunita ng Simbahan sa tanan: “It is the Spirit who led Jesus into the desert and united him with the will of the Father. The same Holy Spirit is leading us through Lent to draw closer to Christ in the desert and to commit ourselves to following him in sacrifice.”

Pithaya ng Iglesya – huwag nawa mapukaw ang pananampalataya sa ating puso upang buong pag-ibig nating ialay sa Diyos ang sarili tungo sa masayang pagdiriwang ng Muling Pagkabuhay!