Horoscope 01/03/2020

Mahusay na lider at hinahangaan sa kanyang matayog na ambisyon sa buhay. Praktikal sa kanyang mga katwiran at opinyon kaya’t maasahan sa lahat ng oras.

Horoscope 12/31/2019

Mataas ang kanyang ambisyon. Hindi niya alintana ang masali­muot na mga daan patungo rito. May mga pagkakataon na iniisip niyang sumuko pero nangingibabaw ang kanyang mga pa­ngarap. Taglay ng mga Capricorn ang pagi­ging matapang.

Horoscope 12/02/2019

Mataas ang ambisyon. Hindi niya alintana ang masalimuot na daan para sa kanyang mga mithiin. Isang taong masipag at maasahan. Nangi­ngibabaw ang kanyang malinis na hangarin sa kanyang personalidad.