JUAN 3:13

Banal Aral

“At walang umakyat sa langit, kung ‘di ang nanggaling sa langit, samakatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit”.

LUCAS 6:22

Banal Aral

Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapopootan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangang kayo ay masama.

LUCAS 6:9

Banal Aral

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?”

MATEO 18:15

Banal Aral

“Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama.”

MATEO 16:24-25

Banal Aral

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay a­lang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon”.

MATEO 25:19-20

Banal Aral

“Pagkaraan ng mahabang panahon, buma­lik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng P5,000. Wika niya, ‘Panginoon, heto po ang P5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang P5,000 na tinubo ko.’”

MATEO 25:13

Banal Aral

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ni ang oras

MATEO 24:42-43

Banal Aral

Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi dara­ting ang magnanakaw, siya’y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay.

MATEO 23:25

Banal Aral

“Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili.

LUCAS 1:35-37

Banal Aral

Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y bao, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos.”