Magbasa ng Bibliya kaysa magbabad sa gadget

Hinimok ng isang opisyal ng ­Catholic Bishops’ ­Conference of the Philippines (CBCP) ang mga Katoliko na bawasan ang paggamit ng mga gadget katulad ng cellphone at sa halip ay magnilay at ma­ngilin sa panahon ng ­Kuwaresma.

Ang Pasko ng pagkabuhay

Matapos ialay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa pagtubos ng ating mga kasalanan ano ang sumunod na naganap? Naganap ang lahat na itinakda.

Mailap na katarungan sa pagpatay sa gay dermatologist

new-edison-reyes-tugis

KUNG ang sinasabi ng Bibliya ang pagbabatayan hinggil sa wastong pakikipag-relasyon o pag-aasawa, sinasabi rito na tanging sa pagitan lamang ng isang lalaki at isang babae dapat itong mangyari na ang pangunahing layunin ay magtayo o magkaroon ng maayos na pamilya.

LUCAS 1:35-37

Banal Aral

Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y bao, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ng Diyos.”

LUCAS 1:53

Banal Aral

Pinasagana Niya sa mabubuting bagay ang mga kapus-palad, at pinaalis nang walang dalang anuman ang mga mayayaman.

Mateo 16:24-25

Banal Aral

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-a­lang sa akin ay siyang magkakamit noon.

MATEO 9:4-6

Banal Aral

Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya, “Bakit kayo nag-iisip nang ganyan? Alin ba ang mas madali: ang sabihing, ‘Ipinatatawad na ang kasalanan mo,’ o ang sabihing, ‘Tumindig ka at lumakad’? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang Anak ng Tao’y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.”

MATEO 6:7-8

Banal Aral

Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya.

MARCOS 12:26-27

Banal Aral

Tungkol naman sa muling pagkabuhay hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punongkahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ‘Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng […]

MARCUS 12:17

Banal Aral

Sinabi ni Jesus, “Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.” At sila’y namangha sa kanya.